Privacy Policy [Dutch]

De website www.graspop.be is eigendom van GMM FESTIVAL BVBA.

GMM Festival bvba
Kerkhofweg 3
B-2480 Dessel
Ondernemingsnummer: BE0811.589.003

Contactgegevens:
GMM Office
Zandbergen 102
B-2480 Dessel
Tel. 014 37 59 81
E-mail: info@gmm.beDoor de toegang tot en het gebruik van de website (http://www.graspop.be) verklaart iedere gebruiker zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Bepaalde pagina’s en onderdelen van de website kunnen afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden hebben, in aanvulling van de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via de website zijn eigendom van GMM Festival bvba of rechthoudende derden. Het gebruik van de website is uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke gebruiker onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMM Festival bvba. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

De gebruiker mag door middel van de website geen computervirussen, macrovirussen, trojan horses, worms of iets anders dat is bedoeld om het normale functioneren van een computer te verstoren of onderbreken, uploaden of doorgeven, of materiaal uploaden of doorgeven dat lasterlijk of beledigend is, of obsceen of bedreigend of voor iemand ergernis, overlast of onnodige angst kan opleveren.

GMM Festival bvba streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens door de gebruikers of derden. GMM Festival bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuistheid van de verstrekte informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.

GMM Festival bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. GMM Festival bvba is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze websites, of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruikt van deze websites.

Noch GMM Festival bvba, noch de individuele adverteerders kunnen door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de advertenties opgenomen op de website of het niet meer beschikbaar zijn van de daarin aangebonden goederen en/of diensten.

GMM Festival bvba streeft ernaar de gegevens opgenomen op de website steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor de gebruikers. GMM Festival bvba kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen, of beëindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website.

De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, namen en logo’s van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of handelsmerk. Het gebruik van het logo/benaming van Graspop Metal Meeting is een gedeponeerd handelsmerk. Elke reproductie en/of wijziging hieraan zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van GMM Festival bvba kan een daad van namaak uitmaken. Het gebruik van het logo of de festivalnaam in publicitaire uitingen wordt enkel en alleen toegestaan aan onze officiële festivalpartners. Elke actie en lay-out dient tevens vooraf ter goedkeuring aan de festivalorganisatie voorgelegd te worden.

GMM Festival bvba behoudt zich het recht voor alle met de online mediakanalen houdende activiteiten en inhoud te controleren. GMM Festival bvba heeft het recht elke melding van misbruik van deze voorwaarden of klachten betreffende de website te onderzoeken en actie te ondernemen indien nodig (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen of het opschorten, beëindigen of stellen van voorwaarden aan de toegang tot de online mediakanalen en/of het verwijderen van het materiaal van de website).

GMM Festival bvba zal al het redelijke in het werk stellen om de website te onderhouden en de inhoud zal van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je hebt geen recht op vergoeding omdat je een gedeelte van de website niet kunt gebruiken omdat de website of een deel daarvan, het om enige reden niet doet, is opgeschort of is ingetrokken.

Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin beschreven gevallen, is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

PRIVACY BELEID
De verwerking van de persoonsgegevens die GMM Festival bvba van u verkrijgt, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

GMM Festival bvba verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie op de website bij het inschrijven op de nieuwsbrief, bij het verzenden van e-mails voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties of bij deelname aan bepaalde commerciële en niet-commerciële acties.

GMM Festival bvba geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, enkel op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en bij wettelijke verplichtingen. Indien GMM Festival bvba toch persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt hiervoor uitdrukkelijk om uw goedkeuring gevraagd en wordt dit alsook uitdrukkelijk vermeld.

Wanneer u zich aansluit op de website voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens: het soort domein dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot het internet, het IP-adres dat u op het moment van de verbinding toegekend wordt, het tijdstip van toegang tot de website, de geraadpleegde pagina’s, de gebruikte browser, het platform en/of het besturingssysteem dat op uw pc geïnstalleerd is, de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden, de gedownloade bestanden.
Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de website te kennen, en om de inhoud ervan te verbeteren.

Persoonlijke gegevens die via de website verzameld worden, worden opgeslagen in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze data kunnen enkel en alleen opgevraagd worden door GMM Festival bvba die deze informatie behandelen voor administratieve doeleinden.

Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en andere verwerkt GMM Festival bvba de verzamelde persoonsgegevens om u, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden uiteraard niet langer bewaard dan nodig. Het is ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over nieuwe weetjes, info en diensten van GMM Festival bvba. Indien u dergelijke info niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit altijd via mail melden aan de organisatie (info@gmm.be). Tevens zal in iedere informatiemail die GMM Festival bvba u toestuurt een link geplaatst worden via dewelke u uzelf kan uitschrijven om zo verder contact te verbreken.

U beschikt over het recht de data en persoonlijke gegevens die GMM Festival bvba over u verzamelt in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren. U beschikt ook over het recht om uw persoonlijke data te laten verwijderen uit de database van GMM Festival bvba.